גיליון 6256 עמוד 2 מתאריך 28/06/2011הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, כי בהתאם לפי סעיף 16(ג) לחוק-יסוד: הממשלהי (להלן - חוק היסוד), קבעה הממשלה כי המשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום, ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה בעת העדרו מן הארץ, לפי סעיף 6י(א) לחוק היסוד, מיום י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) עד יום י”א בסיוון התשע׳׳א (13 ביוני 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-1 22001, נמסרה הודעה לכנסת.

י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התש^א-!^ (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, כדלקמן:

(1)    השר מתן וילנאי ימלא את מקום שר הביטחון, בעת העדרו מן הארץ, מיום ט' בסיוון התשע׳׳א (11 ביוני 2011) עד יום י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011), ומיום י׳׳ב בסיוון התשע׳׳א (14 ביוני 2011) עד יום י׳׳ט בסיוון התשע׳׳א (21 ביוני 2011);

(2)    השר יוסי פלד ימלא את מקום שר הביטחון מיום י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) עד יום י”א בסיוון התשע׳׳א (13 ביוני 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק נמסרה הודעה לכנסת.

י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(11) לחוק הממשלה, התש^א^^ (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה2, העבירה הממשלה את שטח הפעולה של הפיקוח על דמי הפיקדון שגובים ספקי הגז בעד מכלי גפ׳׳מ (גז פחממני מעובה) וציוד מושאל, ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה למשרד התשתיות הלאומית.

בהתאם לסעיף 9 לחוק הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום י׳׳ט באייר התשע׳׳א (23 במאי 2011). כ׳׳ו באייר התשע׳׳א (30 במאי 2011) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס״א-י200י (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה2 (להלן - חוק היסוד), להעביר את הסמכות הנתונה לשר הבינוי והשיכון על פי סעיף 1(2) לחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), התשכ׳׳ד-31964, לשר לשירותי דת.

ההחלטה על העברת הסמכות אושרה על ידי הכנסת בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק היסוד. י”א בסיוון התשע׳׳א (13 ביוני 2011) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    ס״ח התשכ״ד, עמ' 416.

הודעה על מינוי נציב שירות המדינה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959יי, מינתה הממשלה את משה דיין, לתפקיד נציב שירות המדינה במקום שמואל הולנדר2. ג' בסיוון התשע׳׳א (5 ביוני 2011) (חמ 3-4294)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשנ״ו, עמ' 4826; התשנ׳׳ז, עמ' 306.

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959יי, מינתה הממשלה את רפאל ברק, לתפקיד המנהל הכללי של משרד החוץ במקום יוסף גל2. ג' בסיוון התשע׳׳א (5 ביוני 2011) (חמ 3-56)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4051.

5164


1

   ס״ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2

   ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

ילקוט הפרסומים 6256, כ׳׳ו בסיוון התשע׳׳א, 28.6.2011