גיליון 6256 עמוד 3 מתאריך 28/06/2011הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק2 ולפיכך תחת הכותרת ”משרד ראש הממשלה”, אחרי פרט 44ב ”יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה” שבתוספת האמורה יבוא ”44ג. מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה”. י”א בסיוון התשע׳׳א (13 ביוני 2011) (חמ 3-1173)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3520; התשס׳׳ח, עמ' 3978 (4532); התשס׳׳ט, עמ' 2965; התש׳׳ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע׳׳א, עמ' 1270, עמ' 2402 ועמ' 4832.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי הירייה, התש”ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש”ט-1949', אני ממנה כל אחד מהמפורטים להלן לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו המפורט לצדו:

(1)    עובדיה ניסים, ת”ז XXXXXX428, מנהל המחלקה לאבטחה פיסית במרכז למחקר גרעיני שורק, משרד ראש הממשלה;

(2)    אמיר חצרוני, ת”ז XXXXXX548, סגן ממונה הביטחון לאבטחה פיסית במרכז למחקר גרעיני שורק, משרד ראש הממשלה.

תוקף המינוי עד יום כ”ב בתמוז התשע”ג (30 ביוני 2013)

וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם האמור. י”ח בסיוון התשע׳׳א (20 ביוני 2011) (חמ 3-497)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של ורדה סאמט, שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ביום כ”ו בניסן התשע׳׳א (30 באפריל 2011) עקב פרישתה לגמלאות. ט”ו באייר התשע׳׳א (19 במאי 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של אהובה עציון, שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ביום כ”ו בניסן התשע׳׳א (30 באפריל 2011) עקב פרישתה לגמלאות. ט”ו באייר התשע׳׳א (19 במאי 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

מינוי נציגת שר הביטחון בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)(11) לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, אני ממנה את עדנה פרדו, ת”ז XXXXX465, לנציגתי בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.

תוקף המינוי לחמש שנים ממועד חתימתו.

אין בכך כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלא המקום.

א' בסיוון התשע׳׳א (3 ביוני 2011) (חמ 3-7)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ט, עמ' 330.

חידוש הכרה במוסד רפואי

לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 312 לחוק העונשין, התשל”ז-11977, ותקנה 7 לתקנות העונשין (הפסקת הריון), התשל׳׳ח-21978, אני מחדש את ההכרה במרפאת מדילי בע”מ, מרח' יהודה הלוי 36, רחובות3, כמוסד רפואי לעניין ביצוע הפסקת הריון לפי סימן ב' בפרק י' של החוק, לתקופה של שלוש שנים.

י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) (חמ 3-167)

בנימין נתניהו

_    שר הבריאות

1    ס”ח התשל”ז, עמ' 226.

2    ק”ת התשל׳׳ח, עמ' 1432.

3    י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 678; התשס׳׳ח, עמ' 3930.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל למנהל הכללי של משרד הפנים את סמכויותי לפי חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה

5165


1