גיליון 6257 עמוד 1 מתאריך 29/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בסיוון התשע״א    6257    29 ביוני 2011

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 5168

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)..... 5168

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

ופקודת בריאות העם...................................................... 5169

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן.................................... 5169

אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי של תקנים רשמיים 5169 הודעות בדבר קביעה ובדבר שינוי של תקנים............... 5171 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 5171

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 5171

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 5172

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 5172

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 5172

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 5178

הודעות מאת הציבור................................................................ 5181

תיקון טעות