גיליון 6257 עמוד 2 מתאריך 29/06/2011הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר זאב בנימין בגין ימלא את מקום שר המשפטים, בעת העדרו מן הארץ, מיום י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) עד יום ט׳׳ו בסיוון התשע׳׳א (17 ביוני 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס”א-2001, נמסרת הודעה לכנסת. י' בסיוון התשע׳׳א (12 ביוני 2011) (חמ 3281—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ששמותיהם מפורטים להלן ואשר קיבלו הרשאה לעניין זה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 6 לפקודת הדיג, 21937 (להלן - הפקודה), לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה, והצווים והתקנות שהותקנו על פיה:

מס' זהות

שם

59486373

אבו-חלה סמי כרים

25095118

אביגדור מיכאל

40079352

אהרון ארז

10354975

אופיר חנן

13642228

אורלנסקי דניאל

22575971

אכר רונן

53209482

אלעזר יעקב

57803967

אלקיים שלמה

55762314

אלקרינאווי חליל

53576278

אמסלם חיים

34223784

אסל אדמונד עדי

23500481

אסרף ע ופר מנחם

24012700

ארגוב שבתאי

07298813

בן בסט איתן

24308819

בנימין חגי

62006218

בנקין נפתלי

59661652

בן שושן אבי

24541286

בסט רון

25630351

גבאי מיכאל

27523653

גריפת סולטאן

59019075

דדון נפתלי

1    חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2    ע׳׳ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.

מס' זהות

שם

06085435

הספל ג די

57347940

הר זהב ברוך

59277905

הראל ישי כוכבה

23563554

הרוש יעקוב

23919814

זהבי עופר

24852733

חבר ניר

22925812

חדד עותניאל

31597453

חוכימה יקיר

56969546

חמוד ח מודלי

56650096

חן יובל

57726465

יחיא חנוך

35732932

טובול ג בריאל

50452374

טויל אריק

21397617

ישראל מרדכי

35999234

ישראלי אוהד

39460266

כהן זיו

32370231

כהן יצחק

23731888

לב אמיר

25591165

לוי אסף

65112138

לוסטיג שלמה

37394160

לנקרי מיכאל כליפה

59804476

מלכה ציון

62902887

ממן חיים

24949687

משיח יצחק

53215257

נשר דוד

59560771

סמה יצ חק

313771776

פבזנר אולג אייל

32312381

פרג' דק ר

27199884

פרז שלומי

55595391

קורן שו קי

31443989

קייל טל

57776288

קליגר ר ואי

23296197

קרינאוי עפיף

54854468

רבי שלמה

24436859

רהט אורן

33969148

רחמים קוריס רינת

27719855

רקובצק י שי

3437100

שהם גבריאל עזריאל

16987349

שר יצח ק

תוקף הרשאה זו עד יום כ׳׳ב באלול התשע׳׳א (21 בספטמבר 2011), וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

כ׳׳ב באייר התשע׳׳א (26 במאי 2011) (חמ 279—3)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים


ילקוט הפרסומים 6257, כ״ז בסיוון התשע״א, 29.6.2011 5168