גיליון 6258 עמוד 1 מתאריך 29/06/2011ילקוט הפרסומים

כ״ז בסיוון התשע״א

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים כלליים.......................................

6258


29 ביוני 2011

עמוד

. . . 5208