גיליון 6259 עמוד 1 מתאריך 03/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בתמוז התשע״א    6259    3 ביולי 2011

עמוד

הודעות על מינוי מפקח כללי ומפקח מרחבי על כוח

אדם לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום............ 5212

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.................................. 5212

הודעה על העברת סמכויות ממונה    על מחוז.................. 5213

הודעה בדבר רישוי אסיפות ותהלוכות במחוז חוף

לפי פקודת המשטרה....................................................... 5213

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 5213 הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 5213 הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 5213

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - המועצה המקומית

שוהם..................................................................................... 5214

עמוד

הודעות על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)

(נתניה, חוף הכרמל)......................................................... 5215

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 5215

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקר׳קעין............... 5216

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5216

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ........................................... 5223

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5223

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 5229

הודעות מאת הציבור................................................................ 5229

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל....................................... 5250