גיליון 6259 עמוד 2 מתאריך 03/07/2011ת״י 637 חלק 2.2 - שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז

פחמימני מעובה (גפ״מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם,

מיוני 2011.

הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותיי לפי סעיף 4 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-21967, אני מודיע כי ריאד איבראהים, ת׳׳ז 052531605, מונה למפקח כללי על כוח אדם במקום אלי פז3.

י׳׳ז בסיוון התשע׳׳א (19 ביוני 2011) (חמ 3-81)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    י״פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ס׳׳ח התשנ״ז, עמ' 86.

3    י״פ התשל״ט, עמ' 757.

הודעה על מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 4 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-21967, אני מודיע כי שמואל מורסיאן, ת״ז 067784793, מונה למפקח מרחבי על כוח אדם למרחב הדרום, הכולל את מחוז הדרום, לתקופה של שישה חודשים מיום חתימת הודעה זו. י״ז בסיוון התשע״א (19 ביוני 2011) (חמ 3-81)

שלום שמחון

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1    י״פ התשס״ג, עמ' 2084.

2    ס״ח התשכ״ז, עמ' 86.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים שלהלן:

ת״י 337 - תנורים מיטלטלים המוסקים בקורסין, מאוקטובר 1975 וגיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 1981; במקומו יבוא:

ת״י 337 - תנורים מיטלטלים המוסקים בקורסין, מיוני 2011.

ת״י 637 - גלילים לגזים: שסתומים, מיוני 1981 וגיליון תיקון מס' 1 ממאי 2000; במקומו יבוא:

ת״י 637 חלק 1 - שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס, מיוני 2011.

ת״י 637 חלק 2 - שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ), ממאי 2006;

ת״י 1218 - שסתומים למכשירי גז, שקיבול מכלם עד 10 ליטר: שסתומים למכשירי גז פחמימני מעובה, מאפריל 1987 וגיליון תיקון מס' 1 מיוני 2001; במקומם יבוא:

ת״י 637 חלק 2.1 - שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ״מ) -שסתומים המופעלים ידנית, מיוני 2011;

ת״י 764 - זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית, מנובמבר 1979, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 1996 וגיליון תיקון מס' 2 מינואר 2004;

במקומו יבוא:

ת״י 764 - זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפיים) בפזה גזית, מיוני 2011.

ת״י 1607 - ברזי גז ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) ולגז טבעי, מאפריל 1996, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2001 וגיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 2005;

במקומו יבוא:

ת״י 1607 - שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ״מ) ולגז טבעי, מיוני 2011.

ת״י 968 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ) לשימוש מחוץ למרחב מגורים, מינואר 1998 וגיליון תיקון מס' 1 מיוני 2001;

במקומו יבואו:

ת״י 968 חלק 1 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירים הצורכים גפ״מ בפזה גזית בלחץ ישיר, מיוני 2011;

ת״י 968 חלק 2 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מחממים קורנים בלא ארובה (מחממי פטריה) לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב, מיוני 2011;

ת״י 968 חלק 3 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): משפתים מעומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים, מיוני 2011;

ת״י 968 חלק 4 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ״מ): מכשירי צלייה (ברביקיו) לשימוש מחוץ לבניינים, מיוני 2011.

ת״י 1148 - עיקור: מעקרי קיטור - מעקרים גדולים, מפברואר 2001;

במקומו יבוא:

ת״י 1148 - מעקרי קיטור גדולים, מיוני 2011.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר

הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998,

התשס״ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

ד' בסיוון התשע״א (6 ביוני 2011)

(חמ 3-95)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ילקוט הפרסומים 6259, א' בתמוז התשע״א, 3.7.2011 5212

1 ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשנ״ח, עמ' 52.

1