גיליון 6260 עמוד 1 מתאריך 05/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ג׳ בתמוז התשע״א    6260    5 ביולי

2011


עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים...............................

5252

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון..................

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.......................

5256

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות......................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

5258

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן...........................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

5262

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.....

הודעות מאת הציבור................................................................

5263

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים .


עמוד

5264

5265

5266

5269

5270