גיליון 6261 עמוד 1 מתאריך 06/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בתמוז התשע״א    6261    6 ביולי 2011

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.2.2011 עד 28.2.2011).............................................5292

הצטרפות שותף (מ-1.2.2011 עד 28.2.2011)..............................................5292

פרישת שותף (מ-1.2.2011 עד 28.2.2011)................................................5302

רישום שותפויות (מ-1.3.2011 עד 3.4.2011)..............................................5302

הצטרפות שותף (מ-1.3.2011 עד 3.4.2011)...............................................5304

פרישת שותף (מ-1.3.2011 עד 3.4.2011).................................................5312

רישום שותפויות (מ-1.4.2011 עד 1.5.2011)..............................................5314

הצטרפות שותף (מ-1.4.2011 עד 1.5.2011)...............................................5315

5321


פרישת שותף (מ-1.4.2011 עד 1.5.2011)