גיליון 6262 עמוד 1 מתאריך 06/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בתמוז התשע״א    6262    6 ביולי 2011

עמוד

הודעות לפי פקודת העמותות -

רישום עמותות (מ-1.7.2010 עד 31.12.2010).............................................5324

שינוי שמות עמותות (מ-1.7.2010 עד 31.12.2010(.........................................5344

רישום עמותות (מ-1.1.2011 עד 31.3.2011)..............................................5346

שינוי שמות עמותות (מ-1.1.2011 עד 31.3.2011)..........................................5366

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................5368

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................5370