גיליון 6263 עמוד 1 מתאריך 07/07/2011ילקוט הפרסומים

ה' בתמוז התשע״א


6263


7 ביולי 2011


עמוד

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות

הבלו על הדלק.......................................................................... 5372

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט........................5373