גיליון 6264 עמוד 1 מתאריך 10/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ח' בתמוז התשע״א    6264    10 ביולי

עמוד

מינוי רשמים בבתי המשפט.................................................... 5376

מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית המשפט..... 5376

מינוי רשמת הוצאה לפועל לפי חוק הוצאה לפועל..... 5376

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט... 5376

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין................................. 5376

מינוי חברה בוועדת המינויים לפי חוק לשכת עורכי

הדין........................................................................................ 5376

הארכת מינוי יושב ראש ועדות שחרורים........................ 5377

הודעה על מינוי חבר מינהלת מרכז ההשקעות לפי

חוק לעידוד השקעות הון.............................................. 5377

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 5377

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 5377

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 5377

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם ................................................................. 5377

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................

מינוי יושב ראש ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית באר שבע...............................................................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים .......

מינוי מנהל בחירות במועצה המקומית ראמה................

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2011.... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2011.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

5378

5379

5379

5379

5380

5380

5380

5383

5391

5423

5423

5426