גיליון 6264 עמוד 2 מתאריך 10/07/2011


מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את הדס עובדיה, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום ב' באלול התשע׳׳א )1 בספטמבר 2011(. כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳א )24 ביוני 2011( (חמ 3-64(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין ורד רביב, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום ד' בתמוז התשע׳׳א (6 ביולי 2011). כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳א (24 ביוני 2011) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשנ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את הדס עובדיה, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ב' באלול התשע׳׳א (1 בספטמבר 2011) עד יום ט׳׳ז באלול התשע׳׳ה (31 באוגוסט 2015).

כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳א (24 ביוני 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק הוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק הוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום ורד רביב, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז המרכז, החל ביום ד' בתמוז התשע׳׳א (6 ביולי 2011). כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳א (24 ביוני 2011) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשנ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של חנן אפרתי, סגן נשיא בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ׳׳ח באייר התשע׳׳א (1 ביוני 2011) עקב פרישתו לגמלאות. ט׳׳ו בסיוון התשע׳׳א (17 ביוני 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשנ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של עליה פוגל, שופטת בכירה של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ביום כ׳׳ז באייר התשע׳׳א (31 במאי 2011) עקב פרישתה לגמלאות.

ט׳׳ו בסיוון התשע׳׳א (17 ביוני 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את זהבה שמעון, ת׳׳ז XXXXXX557, רכזת (בוחנת עסקאות), בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בנצרת. י׳׳ג באייר התשע׳׳א (17 במאי 2011) (חמ 3-295)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

מינוי חברה בוועדת המינויים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ד(א)(2) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961י, אני ממנה את עורכת הדין אריאלה קלעי, ת׳׳ז XXXXXX123, המשמשת בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות המדינה, לחברה בוועדת מינויים לפי הסעיף האמור במקומו של עורך הדין משה דיין2.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

כ׳׳ז בסיוון התשע׳׳א (29 ביוני 2011) (חמ 3-722)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התשס׳׳ח, עמ' 595.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 2052.

ילקוט הפרסומים 6264, ח' בתמוז התשע״א, 10.7.2011 5376