גיליון 6265 עמוד 1 מתאריך 11/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בתמוז התשע״א    6265    11 ביולי 2011

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5448

אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות . 5448

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין........................................ 5449

אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי תקנים רשמיים..... 5449

הודעה בדבר קביעה ובדבר שינוי בתקנים...................... 5450

מבחנים של משרד הבריאות לתמיכה בפעילויות פנאי לילדים החולים במחלות קשות ולילדים

עם מוגבלויות .................................................................... 5450

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העלייה

לארגונים העוסקים בעידוד העלייה לישראל 5452

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית 34/ב/5 שינוי א' - הרחבת תפוקת מיתקן ההתפלה הקיים בפלמחים להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות

הציבור.................................................................................. 5454

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2010 ו-2011 (ירושלים, מודיעין-מכבים-רעות,

נשר, קרית אונו, קרית אתא, רמלה)........................... 5455

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5459

הודעות מאת הציבור................................................................ 5460