גיליון 6266 עמוד 1 מתאריך 12/07/2011רשומות

ילקוט

י' בתמוז התשע״א


הפרסומים

6266    12 ביולי 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5480

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................5503