גיליון 6267 עמוד 1 מתאריך 13/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתמוז התשע״א    6267    13 ביולי 2011

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)......5523

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002י, ולאחר התייעצות עם הממונה כמשמעותו בתקנות האמורות, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח בנק הדואר: י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.


ילקוט הפרסומים 6267, י״א בתמוז התשע״א, וו3.7.20ו 5523