גיליון 6267 עמוד 2 מתאריך 13/07/2011הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח

בנק הדואר לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א-12010 )להלן - הצו) הנחיות אלה מבטלות הנחיות קודמות וכניסתן לתוקף החל ביום 30 ביולי 2011.


5524    ילקוט הפרסומים 6267, י״א בתמוז התשע״א, 13.7.2011

1

ק׳׳ת התשע׳׳א, עמ' 512.