גיליון 6268 עמוד 1 מתאריך 17/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ט״ו בתמוז התשע״א    6268    17 ביולי

עמוד

הודעה על מינוי משנה לנגיד בנק ישראל........................ 5540

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחולה עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).......................... 5540

היתר לפרסם נתונים לפי פקודת הסטטיטיקה............... 5540

מינוי סגנית נשיא בבית המשפט.......................................... 5540

הארכת מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 5541

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................ 5541

מינוי הארכת מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).................................... 5541

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הערבות............... 5541

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 5542

הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים

לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס... 5542 הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית....................... 5542

הסמכת אגודה לפי פקודת התעבורה................................

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ)..........

הודעה בדבר מינוי נציב תלונות ברשות השנייה

לטלוויזיה ולרדיו..............................................................

הודעה על מינוי מפקחים לפי תקנות הסדרת הטיפול

בחופי הכינרת....................................................................

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס

המפלגות..............................................................................

הודעה בדבר חילוט טובין .......................................................

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר

הזכויות.................................................................................

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין.........................................................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.......................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות...........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................

הודעה מאת הכונס הרשמי.....................................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

5542

5542

5543 5543

5543

5543

. 5543

5544

5544

5545 5545

5548

5549

5550