גיליון 6269 עמוד 1 מתאריך 20/07/2011עמוד

הודעות על מינוי חבר ועל מינוי חברה מקרב הציבור

למועצה מייעצת לפי חוק הנפט................................. 5584

אישור הסכם קיבוצי לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ״ 5584 הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

החומרים המסוכנים........................................................ 5584

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים.................................... 5584

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 5584

מינוי ועדות בחירות ברשויות המקומיות באקה

אל גרבייה וג׳ת.................................................................. 5585

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 5585

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 5585

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער................................ 5586

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 5586

מינוי וביטול מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק

ההגנה על חוסים.............................................................. 5586

מינוי, חידוש מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי

דין בענייני קטינים חולי נפש ונעדרים)................... 5586

מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על מעונות...................... 5587

מינוי חברה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים

במעונות לזקנים)............................................................... 5587

הסמכה לפי פקודת הרוקחים................................................. 5588

הודעות בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגנים

וסגני ממלאי מקום ראש עיריית חיפה....................

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא מקום וסגני ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית ראש העין .............................................................

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים..........................

היתר להעלאת מחירי מלח מאכל לפי חוק פיקוח

על מחירי מצרכים ושירותים.......................................

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים...............................................................................

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות,

התמחות ואגרות)..............................................................

הכרזות וצווי ביטול הכרזות על אזורים נגועים

במחלות בעלי חיים.........................................................

הודעה על החלת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס״ח-2008 -

עיריית אשקלון..................................................................

הודעה על הסכמת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (נתניה)......

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות מאת הציבור................................................................

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה.........................................

2011

עמוד

5588

5588

5588

5588

5589 5589

5589

5590

5590

5591 5591 5591 5610 5630


רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בתמוז התשע״א    6269    20 ביולי