גיליון 6269 עמוד 3 מתאריך 20/07/2011מס' זהות

וו ושם

017862145

שי תפרי

014736839

פראוויני סלומון

040073975

דוד וייצמן

059780825

מיכאל אליהו

014764096

אברהם שאטו

034545244

הדר וייס

029454253

ערן ויינטרוב

318095569

דניאל שר

027412741

דרור יפרח

(2011

ז' בסיוון התשע״א (9 ביוני

(חמ 3-284)

אליהו ישי

שר הפנים

מינוי ועדות בחירות ברשויות המקומיות באקה אל גרבייה וג׳ת

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965י, ובהתחשב בתוצאות הבחירות לכנסת בתחומי הרשויות המקומיות באקה אל גרבייה וג׳ת, אני ממנה בזה את הרשומים מטה לחברי ועדת הבחירות:

שם הרשות

חברי ועדת הבחירות

שם הסיעה

המקומית

1.    אעוויסאת והבה -יושב ראש

2.    עבד אל עזיז אבו בדר

הרשימה הערבית המאוחדת

באקה אל גרבייה

3.    מוחמד עלי פטין

4.    סעיד קעדאן

1.    מוחמד כתאנה

2.    מוסטפא הנדי

ברית לאומית דמוקרטית

3. וליד קעדאן 1. אסמעיל אבו פרך

העבודה

1.    חוסאם ותד - יושב ראש

2.    סעיד גרה

3.    נשאת גרה

4.    חסאם גרה

הרשימה הערבית המאוחדת

ג'ת

1.    עבד אל רחמאן ותד

2.    עומר אבו בכר

3.    חסן ג'סאר

ברית לאומית דמוקרטית

1. נעים עוודי

העבודה

כ״ח בסיוון התשע״א (30 ביוני 2011) (חמ 3-709)

אליהו ישי

_    סגן ראש הממשלה ושר הפנים

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 248.

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-996י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-996י' ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המצוינים להלן, ובתארים הניתנים על ידם לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:

(י) תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מטורו קולג', ניו יורק, ארה״ב.

Master of Social work from Touro college, New-York,

U.S.A.

(2) תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת סינסטי, אוהיו, ארה״ב.

Master of Social work from Cincinati, Ohio U.S.A.

(3 תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת ריירסון, טורונטו, קנדה.

Bechalor of Social Work from Ryerson University,

Toronto, Canada.

כ״א בסיוון התשע״א (23 ביוני 2011) (חמ 3-2795)

משה כחלון

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 152; התשס״ה, עמ' 744.

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-11996, ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המצוין להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:

תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת צפון לונדון, אנגליה

Bechalor of Social - Work from University of North London, Engsland.

כ״א בסיוון התשע״א (23 ביוני 2011) (חמ 3-2795)

משה כחלון

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 152; התשס״ה, עמ' 744.

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-11969, אני ממנה את הרשומות להלן לקצינות מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

מירב כהן קסו, ת"ז XXXXXX739 - במחוז באר שבע; דפנה דנה הירש, ת"ז XXXXXX562 - במחוז תל אביב והמרכז;

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס״ח התשל״א, עמ' 88.

5585 ילקוט הפרסומים 6269, י״ח בתמוז התשע״א, 20.7.2011