גיליון 6270 עמוד 1 מתאריך 21/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״א    6270    21 ביולי 2011

עמוד

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.............................................. 5632

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים ..........................................................5634

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................5636

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5641 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................................5685