גיליון 6271 עמוד 1 מתאריך 27/07/2011ילקוט הפרסומים

כ״ה בתמוז התשע״א


6271


27 ביולי 2011


עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין שנערכו ביום י״ט בסיוון התשע״א (21    ביוני    2011)...... 5708

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה...................5714

הודעה על הרשאה לפי סעיפים 22(2) ו-(2ב) ו-22(א) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)...................5719

הודעות מאת הציבור............................................................................... 5725