גיליון 6272 עמוד 1 מתאריך 28/07/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ב״ו בתמוז התשע״א    6272    28 ביולי

עמוד

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשבת עורבי הדין...... 5732

מינוי חברי בית הדין למשמעת לפי תקנות יסודות

התקציב (שיפוט משמעתי).......................................... 5732

הודעה לפי בללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 5733

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמרות של שוהים

שלא בדין לפי חוק הכניסה לישראל........................ 5733

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 5733

הודעה בדבר תיאום סבומים לפי חוק מס ערך מוסף... 5734 הודעות על מינוי קציני ביקורת הגבולות וממוני

ביקורת הגבולות לפי חוק הבניסה לישראל.......... 5734

הודעה בדבר שינוי הרבב המועצה הדתית הדרוזית.. מינוי נציגים וממלאי מקום שר הבינוי והשיבון בוועדות המחוזיות לתבנון ולבנייה (תל אביב,

ירושלים והמרבז)..............................................................

הסמבת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברבב בחוף הים

הסמבה למפקחים לפי חוק אוויר נקי.................................

הודעה על אצילת סמבויות לפי חוק מס ערך מוסף.....

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זבות חבירה...

הודעה על שינוי הרבב ועדת ערר לארנונה (ערד) ........

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

5735

5735

5736

5737

5737

5738 5738 5738