גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011מאיר חי מזרחי, ת׳׳ז XXXXXX601 אברהם גבאי, ת׳׳ז XXXXXX539 יוסף אלמלם, ת׳׳ז XXXXXX544 טלחום פרדילוב, ת׳׳ז XXXXXX551 עזרא גפני, ת׳׳ז XXXXXX470 דניאל ביטון, ת׳׳ז XXXXXX828 גמליאל (גילי) כהן, ת׳׳ז XXXXXX780 תוקף המינוי לחמש שנים.

ל' בניסן התשע׳׳א (4 במאי 2011)

(חמ 3-3514)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי ישיבת ועדת

הבחירה מיום כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳א (24 ביוני 2011), החליטה

לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:

השופטת לאה גליקסמן כוכבי, נבחרה לכהונת שופטת בית הדין הארצי לעבודה;

השופט עאטף עיילבוני, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי נצרת;

השופטת רבקה פוקס, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה;

השופט אלי בכר, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי תל אביב;

השופט אלון אינפלד, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי באר שבע;

עורכת הדין אסנת רובוביץ, נבחרה לכהונת שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב;

עורך הדין אורן שגב, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה תל אביב;

הרשם אסף הראל, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה;

עורך הדין אלון גביזון, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז דרום;

עורך הדין דניאל בךטולילה, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום;

עורך הדין רון סולקין, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום;

הרשם נעמן אדריס, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז צפון;

עורך הדין אורי גולדקורן, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז צפון;

עורכת הדין עינב גולומב, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז צפון;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 218 ועמ' 2370.

עורכת הדין אילנית אימבר, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז צפון;

עורך הדין בסאם קנדלפת, נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה מחוז צפון;

עורכת הדין איילת הוך-טל, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז חיפה;

עורכת הדין שירי היימן, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז חיפה; הרשמת גלית אוסי-שרעבי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב;

עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב;

עורכת הדין מרים אילני, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים;

עורכת הדין חנה מרים לומפ, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים.

כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳א (26 ביוני 2011) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 17), התשס׳׳ח-2008י, וסעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-21952, ולפי המלצת הוועדה, אני מאריך את מינויה של רות גרינברג1, ת׳׳ז XXXXX158, לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין על פי החוק האמור, עד יום י׳׳ח באדר התשע׳׳ג (28 בפברואר 2013). כ׳׳ד בשבט התש׳׳ע (8 בפברואר 2010) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 646.

2    ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

3    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 2010.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)', אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע׳׳מ (להלן - החברה), לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס׳׳א-22001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

י׳׳ב בתמוז התשע׳׳א (14 ביולי 2011) (חמ 3-18)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 454; התשס׳׳ו, עמ' 345.


5733 ילקוט הפרסומים 6272, כ״ו בתמוז התשע״א, 28.7.2011

1