גיליון 6272 עמוד 4 מתאריך 28/07/2011-    1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשע׳׳א, עמ' 926.


מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)',

אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי שמש בע׳׳מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-22001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק. י׳׳ב בתמוז התשע׳׳א )14 ביולי 2011( (חמ 3-18(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 454; התשס׳׳ו, עמ' 345.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-11975 (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126(ב) לחוק, ולפיכך החל ביום כ׳׳ט בסיוון התשע׳׳א (1 ביולי 2011) הסכום הוא 298 שקלים חדשים. י' בתמוז התשע׳׳א (12 ביולי 2011) (חמ 3-518)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 52; י”פ התשע׳׳א, עמ' 1855.

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב- 11952 (להלן - החוק), מיניתי את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:

השם    מס' זהות

06497476-9

מור מיכל שמחה

02158356-2

להמן רועי

20162769-2

גואל רונה

30120281-8

אמסלם רחלי רוחמה

30510128-9

גבאי נופר

32207374-3

טלסניק מריאנה ליאור

04340629-7

אלקס שלומי

03806268-3

אוחיון מאור

03448621-7

גל רויטל טלי

20161736-2

מסלאוי מור

31393877-1

גבולייב אלאנה

31680562-1

רוסו פולינה

מס' זהות

השם

03617178-3

כהן פנחסוב טלי

31920590-2

זלטין לריסה

30309775-2

ברויד גוני

30155537-1

לוי תומר

04355664-6

דהן חנן

03394575-9

ואזנה צמרת יהודית

03876790-1

קליש הילה

03927443-6

ברדריאן רמי רחמים

03928964-0

עזר שרון

02169370-0

חלילי נופר

02496842-2

מוזס מרסל

20080563-8

מדינה מימי

30255872-1

ריגלר דניאל

30254793-0

פסט נופר

כ״ז בסיוון התשע״א (29 ביוני 2011) (חמ 3-284)

אליהו ישי שר הפנים

הודעה על מינוי ממוני ביקורת הגבולות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952

סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה

אני מודיע כי בתוקף

(להלן - החוק), מיניתי את עובדי רשות

לישראל, התשי׳׳ב- 11952

האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים המופיעים

ברשימה להלן, לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

מס' זהות

השם

014759526

פיקדו גיא

015808488

מקונן אמיר

034445171

חן נחום הילה

314111170

חייקין בוריס

323372086

ברקונסקי אורטל

040573776

פרץ אמיר

321624892

ברנוביץ לוסי

059591131

לוי בן

028964260

מוסטקי גיורא

017862145

תפרי שי

014736839

סלומון פראוויני

040073975

וייצמן דוד

059780825

אליהו מיכאל

014764096

שאטו אברהם

5734    ילקוט הפרסומים 6272, כ״ו בתמוז התשע״א, 28.7.2011