גיליון 6272 עמוד 5 מתאריך 28/07/2011היישוב מס' זהות השם מס' זהות השם

וייס הדר    034545244

ויינטרוב ערן    029454253

שר דניאל    318095569

יפרח דרור    027412741

ז' בסיוון התשע׳׳א (9 ביוני 2011) (חמ 3-284)

אליהו ישי

שר הפנים

הודעה בדבר שינוי הרכב המועצה הדתית הדרוזית

לפי תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ׳׳ו-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ׳׳ו-1995י (להלן -התקנות), מיניתי ביום ט' בניסן התשע׳׳א (13 באפריל 2011) את אנשי הדת הדרוזים שלהלן לחברים במועצה הדתית הדרוזית2 כך שהרכב המועצה שונה כמפורט להלן: סאיסים:

מס' זהות

השם

033936055

ואיל מחמד מעדי

50778661

כמאל עלי עזאם

קאסם מסעוד נסראלדין 20140712

20729265

מהיוב עפיף חסון

51120566

יוסף אחמד אבו עביד

נציגי הרשויות המקומיות:

היישוב

מס' זהות

השם

דלית אל כרמל

20190708

עלי נסראלדין

יאנוח-ג'ת

020924601

סלימאן חמדאן

נציגי השר:

היישוב

מס' זהות

השם

בית ג'ן

020116869

כנג' סלמאן עטילה

בית ג'ן

053857058

אמין פאיז סויד

ג'ת

53723904

מאדי ביבאר

דלית אל כרמל

020431250

חאתם חלבי

דלית אל כרמל

035259050

נגיב פאיז והבי

דלית אל כרמל

050105162

פואד פהים והבה

חורפיש

20919213

סלאח יוסף עזאם

חורפיש

054805684

מלחם סלאמה

ירכא

20955761

חסין תופיק שלה

ירכא

20950754

סלמאן מחמד חלבי

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ו, עמ' 127; התשס׳׳ט, עמ' 414.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 4394.

ירכא

020954707

סלים דאהש מעדי

כסרא

056344302

חאתם אסעד

סאג'ור

20102315

כמאל מוסטפא

סאג'ור

20101648

סלים אברהים אברהים

עוספיא

026188904

איהאב סעיד והב

מינויו של הסאיס מחמד כאמל3, ת׳׳ז XXXXX132 - בטל.

כ׳׳ז בסיוון התשע׳׳א (29 ביוני 2011) (חמ 3-2507)

אליהו ישי שר הפנים

3 י”פ התש׳׳ע, עמ' 4394.

מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז תל אביב

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(4) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את המפורטים להלן, בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב2:

(1)    ד׳׳ר סתונית שמואלי, ת׳׳ז XXXXXX172, לנציגתי;

(2)    טימור מגרלי, ת׳׳ז XXXXXX545, לממלא מקום של נציגתי;

(3)    בני חיים, ת׳׳ז XXXXXX539, לממלא מקום של נציגתי. ט׳׳ז בתמוז התשע׳׳א (18 ביולי 2011)

(חמ 3-7) (ה 1-2)

אריאל אטיאס

_    שר הבינוי והשיכון

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ח, עמ' 450.

2    י”פ התשס׳׳א, עמ' 3361; התשס׳׳ח, עמ' 2893.

מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(4) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את המפורטים להלן, בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים2:

(1)    משה מרחביה, ת׳׳ז XXXXXX604, לנציגי;

(2)    דב גל, ת׳׳ז XXXXXX906, לממלא מקום של נציגי;

(3)    אילון ברנהרד, ת׳׳ז XXXXXX044, לממלא מקום של נציגי;

(4)    אסתר כהן ליס, ת׳׳ז XXXXXX530, לממלאת מקום של נציגי. ט׳׳ז בתמוז התשע׳׳א (18 ביולי 2011)

(חמ 3-7) (ה 1-2)

אריאל אטיאס

_    שר הבינוי והשיכון

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ח, עמ' 450.

2    י”פ התשס״א, עמ' 2022 ועמ' 3842; התשס׳׳ב, עמ' 1273 ועמ' 2597.

5735 ילקוט הפרסומים 6272, כ״ו בתמוז התשע״א, 28.7.2011