גיליון 6273 עמוד 1 מתאריך 01/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באב התשע״א    6273    1 באוגוסט 2011

עמוד

מינוי נשיא בפעל בבתי המשפט........................................... 5756

מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים......................... 5756

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל...................................... 5756

הארכת מינוי בית דין לביקורת משמרות של שוהים

שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל........................ 5756

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 5756

מינוי חברים לוועדה המייעצת לרשות הפטנטים......... 5756

ביטול מינוי חבר בוועדת בקרה ותפוקות לרשות

הפטנטים.............................................................................. 5757

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.............. 5757

הארכת מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק

בתי דין מינהליים............................................................. 5757

מינוי יושב ראש לוועדת עררים לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה........................................................ 5757

מינוי והרשאת עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה 5758 מינוי חברות לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 5758 מינוי למלא את תפקידי הנציב לפי פקודת בתי הסוהר... 5758

מינוי ועדה לפי חוק הכניסה לישראל................................ 5758

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ).......... 5758

עמוד

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 5761

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 5762

הודעה על מינוי נציג בוועדת המקצוע להכשרת מורשים בתחום נגישות השירות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים

לנגישות השירות)............................................................. 5762

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית

לתכנון ולבנייה.................................................................. 5762

הסמכה ליחידה סביבתית ברשות מקומית לפי חוק

אוויר נקי.............................................................................. 5762

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 5762

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור .................................................. 5762

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט..................... 5762

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל-אביב-יפו....... 5763

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות

המינהליות (חוף הכרמל)............................................... 5763

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין................... 5763

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 5764

הודעות מאת הציבור................................................................ 5764