גיליון 6274 עמוד 1 מתאריך 02/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״א    6274    2 באוגוסט 2011

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 5788

ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 5788

הודעה על מינוי ראש הג׳׳א.................................................. 5788

הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין............................... 5788

הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני

ראיות (הגנת ילדים)........................................................ 5788

מינוי חוקרי ילדים לפי החוק האמור.................................. 5789

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ועובדי גופים מבוקרים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 5789

אישור רשימה של סניגורים לפי החוק האמור............... 5789

מינוי יושבת ראש לוועדת השגות לפי החלטת מועצת

מקרקעי ישראל.................................................................. 5789

הארכת מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה................................................ 5789

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים................................................. 5789

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק נכי המלחמה בנאצים

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 5789

מינוי יושבת ראש לוועדות תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 5790

מינוי עובדת אחראית לפי חוק כלי הירייה..................... 5790

מינוי ממלא מקום רשם הפטנטים בוועדה לענייני

פיצויים ותמלוגים............................................................ 5790

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 5790

מינוי ממלאי מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 5790

הודעה על מינוי נציגת שר התעשייה המסחר

והתעסוקה למועצת ולמינהלת הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 5790

הודעה על מינוי נציגת שר התשתיות הלאומיות בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות

לאומיות............................................................................... 5791

הודעות על מינוי ממלאי מקום לנציג שר התשתיות

הלאומיות במועצה הארצית לתכנון ולבנייה....... 5791

החלטה להחיל את ביקורת המדינה................................... 5791

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים..... 5791

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מודיעין-מכבים-רעות) 5792

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5792

הודעות מאת הציבור................................................................ 5799