גיליון 6275 עמוד 1 מתאריך 03/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באב התשע״א    6275    3 באוגוסט 2011

עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 5804

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 5804

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי חוק

הממשלה.............................................................................. 5804

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק הממשלה 5804 הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 5804

הודעה על מינוי גנז לפי חוק הארכיונים.......................... 5804

הודעה על מינוי של שופטת לכהונה בפועל................... 5805

הודעה על מינוי של שופט לכהונה בפועל...................... 5805

הודעות על מינוי רשמים בבית משפט.............................. 5805

הודעה על מינוי מנהל הרשות לפינוי מוקשים.............. 5805

מינוי נציג שר הביטחון וממלאי מקומו בוועדה לשמירת

הסביבה החופית............................................................... 5805

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב............... 5805

הסמכת מאבטח לפי חוק הסמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 5806

הודעה על שינויים בהרכב ועדת האתיקה לדיינים.... 5806

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 5806

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 5806

עמוד

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות..... 5807

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית    מיתאר ארצית...... 5807

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית 37/א/1/7

-    חיבור תחנות הכוח הסולריות באשלים למערכת

הולכת הגז הטבעי להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.............................................................. 5809

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית 38 שינוי מס' 3

-    חיזוק מבנים קיימים לפני רעידות אדמה להערות

הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור...................... 5809

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

המרכז תמ׳׳מ 22/21/3 - הרחבת מחצבת ״נשר״ רמלה. 5810

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 5810

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה

להחזיק כלב ברצועה....................................................... 5811

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2011.    5811

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2011 5812

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 5815

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5816

הודעות מאת הציבור................................................................ 5827

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 5850