גיליון 6275 עמוד 33 מתאריך 03/08/2011לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יעקב קורן, מרח' לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יעקב קורן, עו״ד, מפרק

צ'יף - מערכות תקשורת לישראל (1993) בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-187582-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.7.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד גלקר, מרח' הבנים 15, נס ציונה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אלדד גלקר, מפרק

זיו הוצאה לאור בע׳׳מ

(ח״פ 51-361273-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.7.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון לאחר הצהרת הדירקטוריון על כושר פירעון, ולמנות את יובל בדנר, מרח' ז׳בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 53, רמת גן 52520, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יובל בדנר, מפרק

ארמון וורמייזה בע׳׳מ

(ח”פ 51-005651-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.7.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שושנה זילבר, מרח' יהודה המכבי 97, תל אביב 62300, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שושנה זילבר, עו״ד, מפרקת

דרור תעשיות דפוס )1990( בע׳׳מ

(ח״פ 51-147692-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.7.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי בן יוסף, משד' הציונות 1, מגדל קיסר, קומה 5, לוד, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

רמי בן יוסף, עו״ד, מפרק

ואגרם קונטקט איי אל בע׳׳מ

(ח״פ 51-436263-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.5.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד לירז גונן אללוף, ממשרד עורכי דין גונן אללוף, רח' הרצוג 89, אזור 58001, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

לירז גונן אללוף, עו״ד, מפרקת

מ.ש.ה.מ חברת נאמנות בע׳׳מ

(ח״פ 51-133742-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.7.2011, התקבלה החלטה

5835 ילקוט הפרסומים 6275, ג' באב התשע״א, 3.8.2011