גיליון 6276 עמוד 1 מתאריך 04/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשע״א    6276    4 באוגוסט 2011

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז....................................................................................... 5852

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק שירות המדינה (מינויים).................................. 5852

הודעה על גמר כהונתו של שופט ...................................... 5852

הודעה על הארכת מינוי רשם בית הדין לעבודה........ 5852

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה)................................................ 5852

מינוי מנהלת רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי

אסבסט ואבק מזיק............................................................ 5852

מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירים לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים

להדברת מזיקים לאדם).................................................. 5853

הודעה על מינוי חבר במועצה לענף החלב בישראל

(ייצור ושיווק)................................................................... 5853

הודעה על הסמכת רופאים לקוראים מוסמכים לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)................. 5853

הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי

פקודת הבטיחות בעבודה.................................................5853

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות.................. 5854

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית.................5854

הודעה בדבר חדילה ובחירה לכהונה של סגן ממלא

מקום ראש המועצה המקומית כסייפה.................. 5854

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום וסגן

ראש עיריית נס ציונה.................................................... 5854

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית רהט........................................................................ 5854

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה (שפרעם)... 5854 הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין............................................................................... 5855

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין............... 5855

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה....................................... 5856

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................ 5880

הודעות מאת הציבור.............................................................. 5881