גיליון 6278 עמוד 1 מתאריך 10/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באב התשע״א    6278    10 באוגוסט 2011

עמוד


עמוד

הודעה על אישור ארכיון כארכיון ציבורי........................ 5960

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות

הציבור (הגבלות לאחר פרישה).................................. 5960

מינוי אחראי על בירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל 5960 מינוי חברים בהנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות................................................................................ 5960

מינוי יושב ראש הוועדה הממנה לפי חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות

סיוע והנצחה).................................................................... 5960

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום), ולפי חוק בתי דין מינהליים....................... 5960

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 5960

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי

חוק העונשין....................................................................... 5961

רשימת חוקרי הוצאה לפועל................................................. 5961

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 5961

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 5961

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 5962

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 5962

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החיקוקים האמורים ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -

מעצרים)............................................................................... 5962

מינוי והסמכת ממונים לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט

ואבק מזיק............................................................................ 5963

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 5964

הארכת השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות

ומידות.................................................................................. 5964

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב).......... 5964

מינוי ועדת בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 5964

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 5965

הודעה על תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות

מטפחים................................................................................ 5965

הודעות בדבר מינוי מנהלי ארנונה (באר שבע, ירכא). 5965

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965...... 5965

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 6006

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 6016

הודעות מאת הציבור................................................................ 6017