גיליון 6279 עמוד 1 מתאריך 10/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באב התשע״א


6279


10 באוגוסט 2011


עמוד

הודעה על תקרות צריכה לשנת 2011 לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002)...................................................... 6032