גיליון 6280 עמוד 1 מתאריך 15/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באב התשע״א    6280    15 באוגוסט 2011

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 6036

הודעות על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה.................... 6036

מינוי חבר בוועדה הבוחנת לפי חוק הקאדים................ 6036

מינוי חברה בוועדת בקרה ותפוקות לרשות הפטנטים 6036 מינוי ממלא מקום חבר בוועדה לענייני פיצויים

ותמלוגים לפי חוק הפטנטים........................................ 6036

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים).......................................................... 6037

הודעות על הנחת תכניות ניקוז............................................ 6037

הסמכה למפקחים לפי חוק אוויר נקי................................. 6038

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים..................... 6038

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............... 6038

עמוד

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)......................................................................6039

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום ראש

המועצה המקומית עראבה...............................................6040

הודעה על מתן הוראות לבעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

תיקי השקעות........................................................................6040

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת...............................................................................6040

הודעה על צורך בשיקום מחצבות...................................... 6040

הכרזות וביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים.................................................................................6041

הודעה מאת הכונס הרשמי........................................................6042

הודעות מאת הציבור....................................................................6042