גיליון 6280 עמוד 2 מתאריך 15/08/2011הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה1 2, שהשר מתן וילנאי, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום כ״ד בתמוז התשע״א (26 ביולי 2011) עד יום כ״ט בתמוז התשע״א (31 ביולי 2011).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-2001, נמסרה הודעה לכנסת. כ״ה בתמוז התשע״א (27 ביולי 2011) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951י (להלן - החוק), הממשלה החליטה להרשות את נושאי המשרות במשרד לפיתוח הנגב והגליל (להלן -המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד - בלא הגבלת סכום;

(2)    המשנה למנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד - עד לסכום של מיליון שקלים חדשים;

(3)    מנהל אגף תכנון ובקרה במשרד יחד עם החשב - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

כ״ב בתמוז התשע״א (24 ביולי 2011) (חמ 3-9)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951י (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן -המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    מנכ"ל המשרד יחד עם חשב המשרד - בלא הגבלת סכום;

(2)    המשנה למנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד - עד לסכום של מיליון שקלים חדשים;

(3)    מנהל אגף תכנון ובקרה במשרד יחד עם החשב - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

כ״ב בתמוז התשע״א (24 ביולי 2011) (חמ 3-9)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

מינוי חבר בוועדה הבוחנת

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הקאדים, התשכ״א-1961', אני ממנה את עורך הדין מאזן דעאס, ת״ז 050119940, לחבר בוועדה הבוחנת שלפי הסעיף האמור.

התוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ו בתמוז התשע״א (28 ביולי 2011) (חמ 3-260)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 118; התשס״ב, עמ' 505.

מינוי חברה בוועדת בקרה ותפוקות לרשות הפטנטים

לפי מסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים בתוקף סמכותי לפי סעיף 6.6.1 למסמך המסגרת להקמת רשות הפטנטים מיום ד' בטבת התשס״ו (4 בינואר 2006), אשר אושר בהחלטת הממשלה מיום ה' באדר התשס״ו (5 במרס 2006), אני ממנה את השופטת (בדימוס) עדנה בקנשטיין לחברה בוועדת בקרה ותפוקות לרשות הפטנטים, במקומו של השופט (בדימוס) ד"ר גבריאל קלינג.

תוקף המינוי הוא עד יום ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר

2011).

כ״ג בתמוז התשע״א (25 ביולי 2011)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי ממלא מקום חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-11967, אני ממנה את חרמונה שורק, ת״ז 008101636, חברה בחבר המורים של המוסד להשכלה גבוהה, לממלאת מקומו של מיכאל טליינקר2, חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים, שלפי הסעיף האמור, שמקומו של שמואל פלג3.
ילקוט הפרסומים 6280, ט׳׳ו באב התשע׳׳א, 15.8.2011

1 ס"ח התשי"א, עמ' 52.

1

   ס״ח התשכ״ז, עמ' 148 (201).

2

   י״פ התשס״ט, עמ' 5214.

3

   י״פ התשס״ט, עמ' 5214.