גיליון 6281 עמוד 1 מתאריך 16/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באב התשע״א    6281    16 באוגוסט 2011

עמוד    עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה    הודעות    בדבר    קביעת תקנים....................................................6060

לבחירת שופטים(.............................................................. 6060 הודעה בדבר שינוי בתקנים......................................................6061

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבח    הודעות    לפי    פקודת האגודות השיתופיות..........................6061

בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי

1    הודעות    מאת    הציבור...................................................................6062

דין לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................6060