גיליון 6281 עמוד 2 מתאריך 16/08/2011הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבתי משפט לענייני משפחה מחוז תל אביב (1)

עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד נאוה גדיש עו׳׳ד הניה הכהן עו׳׳ד נצר סמארה עו׳׳ד אורלי שמאי כתב

לבתי משפט השלום מחוז הדרום (אילת) (1)

עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד יואב עטר הרשמת שושנה שטרית

ט׳׳ו באב התשע׳׳א (15 באוגוסט 2011) (חמ 1803—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342; התשס׳׳ז, עמ'

882

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951

אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי׳׳א-1951י (להלן — החוק), כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיפים 11(6) ו-(7) ו-14 לחוק נתתי היתר כללי להעבדת רואה חשבון, לצורכי הכנת דוחות כספיים המחויבים על פי דין, בתנאים והגבלות אלה:

הגדרות

1    בהיתר זה —

”רואה חשבון” - כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט׳׳ו-31955;

”שבוע עבודה” — שבוע קלנדרי שאינו כולל את המנוחה השבועית של עובד;

”שנת עבודה” — כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי”א-41951;

”שעות נוספות” — כהגדרתן בחוק;

י    ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 204; התש׳׳ע, עמ' 276.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

3    ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 26.

4    ס׳׳ח התשי”א, עמ' 234.

”תלוש שכר” — כהגדרתו בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי”ח-51958;

”תקופת דו׳׳ח רבעוני” — תקופה שחלה במהלך שנת העבודה, בחודשים מאי, אוגוסט ונובמבר;

”תקופת דו׳׳ח שנתי” — תקופה שתחילתה ב-1 בינואר של שנת עבודה וסיומה ב-31 במרס של אותה שנה .

היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח שנתי

2    במהלך תקופת דוח שנתי, רשאי מעביד להעביד רואה חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה ולא יותר מ-210 שעות נוספות לכל התקופה האמורה .

היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח רבעוני

3    במהלך תקופת דוח רבעוני, רשאי מעביד להעביד רואה חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה ולא יותר מ-60 שעות עבודה בחודש.

משך יום עבודה

4    (א) תחום יום עבודה הכולל שעות נוספות לפי סעיפים 2 ו-3, לא יעלה על 16 שעות.

(ב) העבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לפי סעיף 2 או 3 לא תעלה על 3 ימים ברציפות בשבוע עבודה .

סייגים לתחולה

5.    (א) תנאי לתחולת היתר זה הוא שיהיה רישום בתלוש

השכר של רואה החשבון, כי הוא מועסק לפי תנאי ההיתר הכללי להעבדת רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין.

(ב) היתר זה אינו חל על מעביד המעסיק רואה חשבון בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(3) לחוק.

תחילה

6 תחילתו של היתר זה ביום פרסום ההודעה על נתינתו

ג' באב התשע׳׳א (3 באוגוסט 2011) (חמ 4281—3)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

5    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 86.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג—1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת”י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, מיולי 2011 בא במקום המהדורה ממאי 2003;

ת”י 5281 חלק 3 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים, מיולי 2011 בא במקום ת”י 5281 מנובמבר 2005;

1    ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל”א, עמ' 22.

ילקוט הפרסומים 6281, ט”ז באב התשע׳׳א, 16.8.2011 6060