גיליון 6281 עמוד 3 מתאריך 16/08/2011ת׳׳י 5281 חלק 4 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך, מיולי 2011 בא במקום ת׳׳י 5281 מנובמבר 2005;

ת׳׳י 5281 חלק 5 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני אכסון תיירותי, מיולי 2011 בא במקום ת”י 5281 מנובמבר 2005;

ת׳׳י 5281 חלק 6 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות בריאות, מיולי 2011 בא במקום ת”י 5281 מנובמבר 2005;

ת׳׳י 5281 חלק 7 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מסחר, מיולי 2011 בא במקום ת׳׳י 5281 מנובמבר 2005;

ת׳׳י 5281 חלק 8 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני התקהלות ציבורית, מיולי 2011 בא במקום ת”י 5281 מנובמבר 2005;

ת׳׳י 5438 חלק 23 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאמינים, מיולי 2011 בא במקום המהדורה מאפריל 2011;

ת׳׳י 5438 חלק 24 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן דו-כלורו-איזו-ציאנורטי דו-מימי לטיפול במי ברכות שחייה ובמים המיועדים לשתייה, מיולי 2011 בא במקום המהדורה מאפריל 2008;

ת׳׳י 5438 חלק 29 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל (III) גופרתי מוצק, מיולי 2011;

ת׳׳י 5438 חלק 30 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל (III) גופרתי נוזלי, מיולי 2011;

ת׳׳י 13187 - ביצועים תרמיים של בניינים - גילוי איכותי של חריגות תרמיות במעטפות של בניינים - שיטת תת-אדום, מיולי 2011;

ת׳׳י 62362 - מדריך לבחירת מפרט לכבלי סיבים אופטיים בהתייחס למאפייני מכניקה, חדירות, תנאי סביבה או אלקטרומגנטיות, מיולי 2011 .

א' באב התשע׳׳א (31 ביולי 2011)

(חמ 3-96)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-

1953', כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 3306 - מערכת רצפה מאבן פולימרית: אריחים, מיולי 2011;

ת׳׳י 5281 חלק 2 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, מיולי 2011 בא במקום ת׳׳י 5281 מנובמבר 2005;

1    ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22 .

ת׳׳י 13598 חלק 1 - מערכות צנרת-קרקעיות לביוב ולניקוז בלא לחץ - פולי(ויניל כלוריד) קשיח (PVC), פוליפרופילן (PP) ופוליאתילן (PE): תאי בקרה שעומקם עד 1.25 מטר, מיולי 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר 2009;

ת׳׳י 61851 חלק 22 - מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם חילופין לרכב חשמלי, מיולי 2011.

י׳׳ג בתמוז התשע׳׳א (15 ביולי 2011) (חמ 3-96)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינוי בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 4570 חלק 1 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: שסתומים, גיליון תיקון מס' 2 מיולי 2011 למהדורה מנובמבר 2009 ולגיליון התיקון ממאי 2010;

ת׳׳י 4570 חלק 2 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: שסתומים, גיליון תיקון מס' 2 מיולי 2011 למהדורה מנובמבר 2009 ולגיליון התיקון ממאי 2010;

ת׳׳י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מסננים, גיליון תיקון מס' 2 מיולי 2011 למהדורה מנובמבר 2009 ולגיליון התיקון ממאי 2010.

י׳׳ג בתמוז התשע׳׳א (15 ביולי 2011) (חמ 3-96)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1    ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22.

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

(1)    שם האגודה: אצות הגליל - אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ. מס' האגודה: 57-005499-9.

המען: דן, ד׳׳נ גליל עליון 12245.

תאריך רישום: כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳א (27 ביולי 2011).

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

(2)    שם האגודה: העגלה - אגודה שיתופית בע”מ. מס' האגודה: 57-005500-4.

המען: מעלה הדקלים 6ג, מצפה רמון 80600 תאריך רישום: כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳א (28 ביולי 2011) .

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: שונות.

6061 ילקוט הפרסומים 6281, ט׳׳ז באב התשע׳׳א, 16.8.2011