גיליון 6282 עמוד 1 מתאריך 18/08/2011ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״א


6282


18 באוגוסט 2011


עמוד

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים.................. 6076

הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל.......................................................6083

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................................6084

הודעות מאת הציבור............................................................................... 6088