גיליון 6282 עמוד 2 מתאריך 18/08/2011בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה

לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ב' בתמוז התשע׳׳א (4 ביולי 2011), החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט

להלן:

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988

מס'    שמות הצדדים להסדר    מהות הכבילה    הנכס / השירות

7281 דוקרט אוורגרין אריזות בע׳׳מ    שיתוף פעולה בייצור ובשיווק של אריזות קרטון למוצרי מזון

אלופק ישראל איי אס בע׳׳מ    קרטוניות גייבל טופ בישראל    נוזלי טרי

Elopak Trading AG

תוקפו של הפטור עד יום ט׳׳ז בניסן התשע׳׳ה (5 באפריל 2015).

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7281, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

י”א בתמוז התשע׳׳א (13 ביולי 2011) (חמ 3-41)

דיויד גילה

_    הממונה על ההגבלים העסקיים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ׳׳ז בניסן התשע׳׳א (1 במאי 2011), החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

הנכס / השירות

מהות הכבילה

שמות הצדדים להסדר

מס'

מוצרים מקצועיים לשיער

רכישה בלעדית

Henkel AG &co.KGaA

שוקי זיקרי אחזקות (1993) בע״מ

8280

תוקפו של הפטור מוגבל לתקופת ההסכם בין הצדדים (שבע שנים).

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 8280, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

כ׳׳ט בניסן התשע׳׳א (3 במאי 2011) (חמ 3-41)

דיויד גילה

_    הממונה על ההגבלים העסקיים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.
ילקוט הפרסומים 6282, י׳׳ח באב התשע׳׳א, 18.8.2011 6076