גיליון 6283 עמוד 1 מתאריך 18/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״א    6283    18 באוגוסט 2011

עמוד

עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

דורי

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים ולשי

6095

היהודיים (ניהול מועצות).............................................

6094 ...

לוויין לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)............

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת

6094 ...

הסמכה לפי פקודת העיריות..................................................

6095

בהמות).................................................................................

הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי וסגני פסיכיאטרים

הודעה בדבר שינוי בסמל גוף אישור ובקרה לפי החוק

6094 ...

מחוזיים לפי חוק טיפול בחולי נפש......................

6095

להסדרת תוצרת אורגנית..............................................

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק הפיקוח

6096

הודעה על אישור צד שלישי מוכר.......................................

6094 ...

על שירותים פיננסיים (ביטוח).................................

6096

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.........................

6094 ...

אישור מטרה ציבורית לפי פקודת מס הכנסה.................

6096

הודעות בדבר רישום שעבודים בספר הנפט.......................

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

6096

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.....................

6094 ...

פיצויים, וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)....

6096

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעה על מינוי ועדה מייעצת לעניין רישוי רופאים

6121

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................

6095 ...

וטרינרים............................................................................

6125

הודעות מאת הציבור...................................................................

6095 ...

מינוי חבר המועצה לעבודות הנדסה בנאיות.................