גיליון 6284 עמוד 1 מתאריך 21/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באב התשע״א    6284    21 באוגוסט 2011

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)......6133

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002', ולאחר התייעצות עם הממונה כמשמעותו בתקנות האמורות, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח מנהלי תיקים: י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.

6133

ילקוט הפרסומים 6284, כ״א באב התשע״א, וו8.20.ו2