גיליון 6285 עמוד 1 מתאריך 22/08/2011ילקוט הפרסומים

כ״ב באב התשע״א

6285


22 באוגוסט 2011

עמוד

תיקון תקנון הכנסת................................................................................6142

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים ליושב ראש הכנסת.......................................6152

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות...................................6152

הודעה לפי חוק הצהרות מוות........................................................................6164

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................................................6164

6164


הודעות מאת הציבור