גיליון 6286 עמוד 1 מתאריך 25/08/2011רשומות

ילקוט

כ״ה באב התשע״א


הפרסומים

6286    25 באוגוסט 2011

עמוד

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות.................................. 6202