גיליון 6287 עמוד 1 מתאריך 25/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באב התשע״א    6287    25 באוגוסט 2011

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי קאדים-מד׳הב......................................... 6206

הודעה על הרכב ועדה לפי חוק האזרחות....................... 6206

הודעה על מינוי חבר למועצה מייעצת לפי חוק הנפט. 6206 הודעה על מינוי ממלא מקום זמני לממונה על ענייני

הנפט ...................................................................................... 6206

תיקוני רשימות חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדת עררים לשירותים מיוחדים ולילד הנכה).............................. 6206

הודעות על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 6207 הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה).................................................................. 6207

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי התקנות האמורות 6207 הודעות על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 6207

הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים

מסוכנים).............................................................................. 6208

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק

איסור הלבנת הון.............................................................. 6208

הסמכת מנהל לפי תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס

וחלקיהם) ............................................................................. 6208

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 6208

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין ......................................................... 6208

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2011

(דימונה, טירה)................................................................... 6211

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................... 6213

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 31.7.2011...... 6213

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2011.. 6214

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................... 6218

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 6219

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 6225

הודעות מאת הציבור................................................................... 6226