גיליון 6287 עמוד 2 מתאריך 25/08/2011הודעה על מינוי קאדים-מד'הב

לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ׳׳ג-1962 בהתאם לסעיף 27 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ׳׳ג-1962י (להלן - החוק), אני מודיע שנשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 10 לחוק, מינה ביום ח' באב התשע׳׳א (8 באוגוסט 2011), קאדים-מד׳הב כדלקמן: הקאדי-מד'הב שייח' חאתם חלבי, לכהונת קאדי-מד'הב של בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים; שייח' עמאד אבו ריש, לכהונת קאדי-מדהב של בית דין דתי דרוזי; שייח' ענתיר מעדי, לכהונת קאדי-מד׳הב של בית דין דתי דרוזי; שייח' כמאל קבלאן, לכהונת קאדי-מדהב של בית דין דתי דרוזי. ח' באב התשע׳׳א (8 באוגוסט 2011) (חמ 1185—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 20.

הודעה על הרכב ועדה

לפי חוק האזרחות, התשי”ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ח) לחוק האזרחות, התשי׳׳ב-1952י, מיניתי ביום ו' בניסן התשע׳׳א (10 באפריל 2011) ועדה שהרכבה כמפורט להלן:

(1)    עורך הדין דורון שמואלי - יושב ראש הוועדה;

(2)    אהרן ברקולין - חבר;

(3)    ריגר גנדי - חבר.

י׳׳ח בתמוז התשע׳׳א (20 ביולי 2011) (חמ 649—3)

אליהו ישי

_    שר הפנים

י ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 146; התשס׳׳ח, עמ' 810.

הודעה על מינוי חבר למועצה מייעצת

לפי חוק הנפט, התשי”ב-1952 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק הנפט, התשי”ב-11952, מיניתי ביום י' בתמוז התשע׳׳א (12 ביולי 2011) את מיכאל בייט, ת׳׳ז XXXXXX233, לחבר במועצה המייעצת לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י' בתמוז התשע׳׳א (12 ביולי 2011) (חמ 2220—3)

עוזי לנדאו

_    שר התשתיות הלאומיות

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 322.

הודעה על מינוי ממלא מקום זמני לממונה על ענייני הנפט

לפי חוק הנפט, התשי”ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנפט, התשי”ב-11952, מיניתי ביום ט׳׳ז בתמוז התשע׳׳א (18 ביולי 2011),

את יוסף חנן וירצבורגר, ת׳׳ז XXXXX859, לממלא מקום זמני לממונה על ענייני הנפט, מיום כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳א (24 ביולי 2011) עד יום א' באב התשע׳׳א (1 באוגוסט 2011).

ט׳׳ז בתמוז התשע׳׳א (18 ביולי 2011) (חמ 2220—3)

עוזי לנדאו

שר התשתיות הלאומיות

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ׳׳ה-1995 אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ׳׳ה-21995, כללתי ברשימת החברים בוועדת עררים לילד נכה את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן: ד׳׳ר פאולינה נבון, ת׳׳ז XXXXX306 ד׳׳ר עליזה רינג, ת׳׳ז XXXXXX435 ד׳׳ר אלעד פייגין, ת׳׳ז XXXXXX509

תוקף המינויים האמורים עד תום שלוש שנים ממועד פרסומם ברשומות. ז' באב התשע׳׳א (7 באוגוסט 2011) (חמ 2630—3)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק׳׳ת התשנ׳׳ה, עמ' 1666; התשנ׳׳ט, עמ' 438.

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ”ה-1995 אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ׳׳ה-21995, כללתי ברשימת החברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים את ד׳׳ר נילי פעילן-רמו, ת׳׳ז XXXXX502.

תוקף המינוי האמור עד תום שלוש שנים ממועד פרסומו ברשומות.

ז' באב התשע׳׳א (7 באוגוסט 2011) (חמ 2630—3)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק׳׳ת התשנ״ה, עמ' 1666; התשנ׳׳ט, עמ' 438.

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ”ה-1995 אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 322.


ילקוט הפרסומים 6287, כ׳׳ה באב התשע׳׳א, 25.8.2011 6206

1

י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.