גיליון 6288 עמוד 1 מתאריך 31/08/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


א' באלול התשע״א    6288    31 באוגוסט

עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 6234

מינוי סגנית נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה............... 6234

מינוי שופטים לבית משפט לענייני משפחה.................... 6234

מינוי שופטי נוער........................................................................ 6234

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל..................................... 6234

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 6235

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדת הסניגוריה הציבורית 6235 מינוי ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). 6235 ביטול מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות

(קציבה)................................................................................. 6235

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 6235

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................ 6236

מינוי חבר לוועדות רפואיות לענין גמלת ניידות........... 6236

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות    המינהליות................. 6236

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים 6238 מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה -    מחוז חיפה................... 6238

מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה -    מחוז הגליל................. 6238

מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הדרום................

הענקת סמכויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים).

מינוי פקידי יערות......................................................................

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים......................................

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................................

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים...........

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים ..................................................................................

הודעה על שינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות..............

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור ..................................................

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן ................................................................

הודעות בדבר חילוט טובין .....................................................

הדעה על אישור שיכונים ציבוריים...................................

הודעה בדבר בחירת ראש הרשות המקומית ראמה .....

הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות...........................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

6238

6238

6239 6239 6239 6239

6241

6241

6241

6241

6242

6242

6243

6243

6243

6243

6291