גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק את משרת מנהל הטלוויזיה החינוכית, בתנאי שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות ממשלה, כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז2, ואשר הרכבה יהיה כדלקמן: )1( המנהל הכללי משרד החינוך - יושב ראש; )2( נציב שירות המדינה או נציגו - חבר; )3( המנהל הכללי משרד התקשורת או נציגו - חבר; )4( מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי בכיר בשדה התקשורת, הכתובה או האלקטרונית, שימונה על ידי נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך ועם יושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואמנות -חבר;

)5( איש אקדמיה בכיר, מהפקולטה לחינוך או לתקשורת, באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך, בהמלצת המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה - חבר.

ז' באב התשע׳׳א )7 באוגוסט 2011( )חמ 3-274(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 400, עמ' 712 ועמ' 1758.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אנו ממנים בזה את אפרת לקסר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, לסגנית נשיא של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, מיום ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( עד יום ג' באלול התשע׳׳ח )14 באוגוסט 2018(.

ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-1563(

שלום שמחון    יעקב נאמן

שר התעשייה המסחר והתעסוקה שר המשפטים

י    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשס׳׳ז, עמ' 383.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011(:

שירי היימן אלון גביזון

ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-2666(

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים ששמם מפורט להלן, לשמש שופטי נוער:

גיא הימן

יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי

תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום.

ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686(

דורית בייניש

נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-11967, אני ממנה את רונית רוזין, ת׳׳ז XXXXX269, למנהלת לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, במקומו של חנוך דיכטר.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ד באב התשע׳׳א )14 באוגוסט 2011( )חמ 3-1121(

יעקב נאמן

שר המשפטים

ילקוט הפרסומים 6288, א' באלול התשע״א, 31.8.2011 6234

1

ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.