גיליון 6288 עמוד 3 מתאריך 31/08/2011הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את מיכל מיכאלי, ת”ז XXXXXX440, ואת חן שושן, ת׳׳ז XXXXXX274, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בנצרת.

ג' באב התשע׳׳א )3 באוגוסט 2011( (חמ 3-295(

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את נונה יעקב, ת”ז XXXXXX479, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בנתניה.

י׳׳ד באב התשע׳׳א (14 באוגוסט 2011) (חמ 3-295)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס”ח התשכ”ט, עמ' 259.

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדת הסניגוריה הציבורית

לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ”ו-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(3) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ׳׳ו-1995י (להלן - החוק), מיניתי ביום י”ז בסיוון התשע׳׳א (19 ביוני 2011), את הפרופסור דוד ליבאי, לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית, במקומו של עורך הדין יאיר גולן2, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק בחרה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ביום האמור את עורך הדין ז'ק חן לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית במקומו של עורך הדין דרור ארד איילון3. תוקף המינוי לחמש שנים.

י”ד באב התשע׳׳א (14 באוגוסט 2011) (חמ 3-2707)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס”ח התשנ”ו, עמ' 8.

2    י”פ התשס׳׳א, עמ' 1630.

3    י”פ התש׳׳ס, עמ' 2832.

מינוי ועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963י (להלן - החוק), אני ממנה כל

י    ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

שופט ששמו צוין בטור א' שלהלן, יחד עם שני נציגי ציבור ששמותיהם צוינו בטור ב' שלהלן, להיות ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק )להלן - ועדת ערר(, במחוז המרכז, במותבים שתרכיב נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז:

טור א'    טור ב'

שופטים    נציגי ציבור

השופטת הילה גרסטל, נשיאה של בית    דב שמואלביץ,

המשפט המחוזי מרכז    ת”ז XXXXXX832

השופט אילן שילה, סגן נשיא של בית    דן מרגליות,

המשפט המחוזי מרכז    ת”ז XXXXXX954

השופט בנימין ארנון, בית המשפט המחוזי יחיאל מונד, מרכז    ת׳׳ז XXXXXX710

מענה של ועדת הערר בבית המשפט המחוזי מרכז.

בהודעה על מינוי ועדת ערר2, בטור א', במקום ”תל אביב והמרכז” יבוא ”תל אביב”.

תוקף המינוי החל ביום ב' באלול התשע׳׳א (1 בספטמבר 2011); ואולם ועדת הערר של מחוז המרכז מוסמכת לדון גם בתיקים שהוגשו החל ביום כ”ח באייר התשע׳׳א (1 ביוני 2011) לוועדת הערר במחוז תל אביב, ובלבד שהם מצויים בסמכות המקומית של מחוז המרכז.

תוקף המינוי של האנשים ששמם נקוב בטור ב' עד יום כ”ו באלול התשע׳׳ג (1 בספטמבר 2013).

י”ד באב התשע׳׳א (14 באוגוסט 2011) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

שר המשפטים

2 י”פ התשמ׳׳ט, עמ' 3347.

ביטול מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות (קציבה)

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א)(1) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מבטל את מינויו של השופט בדימוס עוני חבש2, ליושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות (קציבה).

י”ד באב התשע׳׳א (14 באוגוסט 2011) (חמ 3-101-ה2)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    י”פ התש”ע, עמ' 4056.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 11945 (להלן - תקנות ההגנה), ולאחר שהשתכנעתי כי

ע”ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

6235 ילקוט הפרסומים 6288, א' באלול התשע״א, 31.8.2011