גיליון 6289 עמוד 1 מתאריך 05/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ו' באלול התשע״א    6289    5 בספטמבר

עמוד

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק....................................................................................... 6314

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 6314

הודעה על מינוי מנהל הרשות הממשלתית למים

ולביוב................................................................................... 6314

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב....................................................................... 6314

הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 6314

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 6314

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 6315

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 6315

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 6315 הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם................................................................. 6315

הודעה על מינוי ממונה לפי חוק מקורות אנרגיה.........

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה לעובד

או לקופת גמל בפשיטת גמל ובפירוק תאגיד........

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד (טיפול

במפגרים).............................................................................

החלטה בדבר הארכת מועדים..............................................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2011 לפי תקנות

רואי חשבון..........................................................................

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון - תמ׳׳מ 3/2 - רמת הגולן, שינוי מס' 5......

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.........................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

6315

6315

6316 6316 6316 6316

6318

6319 6319 6319 6333 6333